Regulamin – stary

Od dnia 20 czerwca 2016 obowiązuje nowy regulamin!

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 1 czerwca 2016 roku – ma zastosowanie do 19 czerwca 2016.

§ 1. Informacja o firmie

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.easykominki.pl jest firma P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Przemysłowej 2, NIP 923-123-52-51, nr REGON 411488087; w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.

§ 2. Dane kontaktowe

 • Adres: P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski, ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn
 • Telefon (Infolinia): 68 384-22-46; czynna pon.-pt. 9:00 – 17:00
 • Adres e-mail: sklep@easykominki.pl
 • Punkt odbioru: siedziba sklepu ul.Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn
 • Adres, na który można składać reklamacje: sklep@easykominki.pl
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski – Dział Zwrotów Internetowych ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn
 • Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski – Dział Zwrotów Internetowych ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn – w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub dostarczyć do siedziby, w której został odebrany.

§ 3. Definicje

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.easykominki.pl prowadzony przez P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.
 • Kupujący – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w Sklepie.
 • Przesyłka wielkogabarytowa – przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.
 • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 4. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu obudów kominkowych, wkładów kominkowych oraz akcesoriów z nimi związanych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.easykominki.pl/regulamin/.
 2. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza, zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

§ 5. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
  • podłączenie do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
  • Sklep optymalizowany jest dla wielu urządzeń (smartfonów, tabletów, komputerów);
 2. urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” oraz aktywny interpretator języka JavaScript. Więcej informacji o plikach „cookies” używanych w serwisie znajduje się http://dev.easykominki.pl/polityka-prywatnosci#cookies
 3. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie towarów.

§ 6. Rejestracja

 1. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.
 3. Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Sklepu.
 4. W celu dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Kupujący rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Kupującego (nazwę, dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Kupujący uzyskiwać będzie dostęp do konta).
 6. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie.
 7. Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.
 8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.
 9. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą emaila. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia czy też usunięcia nieprawdziwych danych.
 10. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

§ 7. Cena towaru  I  formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę www.easykominki.pl.
 4. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  • przelewem (przed dostawą towaru)  na numer konta: PL 45 1020 4144 0000 6902 0006 0673
  • za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  • gotówką – przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy Sprzedającego.
 5. Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

§ 8. Negocjacja cen

 1. W przypadku negocjacji ceny dopuszczalne są następujące formy płatności:
  • wysyłka kurierska – wyłącznie płatność za pobraniem – u kuriera;
  • odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy P.P.H.U. Ekofarma – płatność gotówką.
 2. Wpłata na konto bankowe dopuszczalna jest tylko przy wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu. Wpłaty dokonane na konto Sklepu przed potwierdzeniem przez Sprzedającego wynegocjowanej ostatecznej ceny będą zwracane na konto Kupującego.

§ 9. Składanie zamówień

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:
  • stronę internetową: www.easykominki.pl;
  • przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt.
 2. Potwierdzenie Zamówienia w trybie pkt 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia w trybie pkt 1. b) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia wraz z informacją, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie.
 4. Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaży. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy). Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie internetowej Sklepu.
 5. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
 6. W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.
 7. W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.
 8. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego, w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 10. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już kwoty. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio kwota za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona, a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru. 
 11. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 10. Realizacja zamówień

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.
 2. Zamówienia składane zgodnie z § 9 pkt 1 realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.
 3. Realizacja Zamówienia drogą wysyłkową:
  • realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w magazynie i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia, liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki, wynosi 48 godzin;
  • czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godzin);
  • Zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym;
  • w przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czas realizacji jest różny, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z najdłuższym terminem realizacji;
  • w przypadku towarów, których nie ma w magazynie, a które są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia wydłuży się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z innej lokalizacji do magazynu wysyłkowego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 4-5 dni roboczych);
  • na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca wysyłkę przesyłki.
 4. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.
 5. Informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura.

§ 11. Dostawa

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie www.easykominki.pl realizowane są na terenie całego kraju.
 2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. Opłata za każdą przesyłkę zależna jest od jego gabarytów. Wysokość opłaty zostanie podana w koszyku przed złożeniem zamówienia.
 4. W razie nieobecności odbiorcy kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy DHL. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych Sprzedający zastrzega sobie prawo doręczenia towaru wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek.
 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot)

 1. Każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 niniejszego paragrafu.
 2. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie produktu.
 3. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie odstąpienia dostępne jest również na stronie: http://www.easykominki.pl/odstapienie-od-umowy/
 4. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie: http://www.easykominki.pl/wp-content/uploads/2016/06/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf
 5. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy pocztą na adres: P.P.H.U. Ekofarma, Dział Zwrotów Internetowych, 64-200 Wolsztyn, ul.Przemysłowa 2. Jednocześnie informujemy, że przesłanie również skanu odstąpienia od umowy oraz informacji o sposobie zwrotu pieniędzy wraz z danymi do przelewu na adres: sklep@easykominki.pl pozwoli przyspieszyć procedurę.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
  – P.P.H.U. Ekofarma, Dział Zwrotów Internetowych, 64-200 Wolsztyn, ul.Przemysłowa 2 w przypadku zamówień wysłanych kurierem lub odebranych osobiście w sklepie pod tym adresem.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.
 13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru (transport od Sprzedającego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
 15. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszego paragrafu.
 16. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 18. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowie konsultant dostępny pod numerem telefonu: 68 384-22-46 (czynny codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach 10:00 – 16:00).

§ 13. Wady fizyczne  i  prawne towarów (rękojmia)

 1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
  1. odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres:  P.P.H.U. Ekofarma, Dział Zwrotów Internetowych, 64-200 Wolsztyn, ul.Przemysłowa 2;
  2. wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady, czy wymiany towaru na wolny od wad;
  3. wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
  4. podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
 9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
 10. W terminach określonych w pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 11. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie: http://easykominki.pl/data/include/cms/im/DRUK_REKLAMACJI.pdf
 12. Procedura reklamacyjna została opisana w na stronie: http://easykominki.pl/Reklamacje-cabout-pol-118.html

§ 14. Gwarancja

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów.
 2. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.
 5. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 6. W przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy należy zgłosić wadę w danej siedzibie
 7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 8. Na wszelkie pytania związane z reklamacjami odpowie konsultant dostępny pod numerem telefonu: 68 384-22-46 (czynny codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach 10:00 – 16:00).

§ 15. Odpowiedzialność sprzedającego

 1. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 3. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.
 4. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

§ 16. Uprawnienia sprzedającego

 1. Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Kupujących.
 3. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
  • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

§ 17. Zastrzeżenia praw

 1. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
 2. Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.
 3. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.
 4. Wszelkie prawa, o których mowa w pkt. 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
 5. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładne określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję rozstrzygnięcia sporu.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu, dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
 4. Kupujący dokonując Zamówienia, potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres sklep@easykominki.pl.