Zwroty i reklamacje

Procedura reklamacji

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 5561 Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 5. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
  • odesłać towar, na własny koszt, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: P.P.H.U. Ekofarma Marek Krajewski, 64-200 Wolsztyn, ul.Przemysłowa 2;
  • wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady, czy wymiany towaru na wolny od wad;
  • wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
  • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
 2. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
 3. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji: Protokół reklamacyjny